Δείτε εδώ λεπτομέριες

https://www.toastedweb.gr/support.html
  • Μεσαίο

    • 10 ώρες υποστήριξης με normal προτεραιότητα
  • Υψηλό

    • 20 ώρες υποστήριξης με προτεραιότητα
  • Επείγον

    • Προαγορά 20 ωρών με υψηλή προτεραιτότητα